Administrador d’empreses què és, sou i funcions

Si has arribat fins a aquest article és perquè, segurament, vols saber més sobre la figura de l’administrador d’empreses. Ara bé, aquest perfil, fonamental per a qualsevol companyia o negoci, engloba tots els departaments de l’empresa i és per això que les seves funcions poden ser molt diverses. A continuació, us explicarem què és un administrador d’empreses, quant pot cobrar i quines funcions té dins de l’organització. 

qué es un administrador de empresas

Què és un administrador d’empreses?

La figura de l’administrador d’empreses va molt més enllà de la gerència. És el responsable de la planificació, organització, direcció i control dels recursos de la companyia (humans i tecnològics) per assolir els objectius organitzacionals.

La tasca de l’administrador té un gran impacte tant en el rendiment com en l’exercici de la companyia, independentment de la seva tipologia.

L’administrador ha de fer servir eficientment tots els recursos (tècnics, humans i financers) per optimitzar els beneficis de l’empresa.

DIFERÈNCIES ENTRE L’ADMINISTRADOR D’EMPRESES, EL GERENT I EL DIRECTOR GENERAL

 • Director general. Forma part de la direcció superior d’una organització. Moltes vegades n’és el propi propietari, tal com passa en el cas de les pimes. Defineix la cultura corporativa: missió, visió i valors.
 • Administrador d’empreses. És el responsable de decidir els objectius i les polítiques de la companyia. A més, sol ser un dels propietaris de l’empresa que inverteix capital. Pel que fa al nivell organitzacional, no té cap rol al seu equip i s’enfoca més a l’àrea de finances.
 • Gerent. Aquest perfil es troba per sota de l’administrador d’empreses i del director general dins de l’organigrama de la companyia. És l’encarregat de gestionar els recursos per posar-los en pràctica. A diferència de l’administrador i del director, el gerent està en contacte amb la resta de l’organigrama i és qui vetlla perquè es compleixin i alineïn les estratègies amb la cultura corporativa. En definitiva, el gerent ha de posar en acció les polítiques i els objectius decidits per l’administrador, per la qual cosa aquest perfil requereix habilitats tant gerencials com tècniques.

Funcions: els 10 rols directius, segons Mintzberg

Henry Mintzberg, destacat teòric de la gestió empresarial, defensa que el treball operacional dels gerents es pot descriure en termes de rols directius. Dividits en 3 categories (interpersonals, informatius i decisoris), aquests 10 rols descriuen el treball i l’activitat de l’administrador.

ROLS INTERPERSONALS

Els 3 rols que formen part d’aquesta categoria se centren en el contacte entre el gerent i les persones al seu entorn. Involucren relacions interpersonals bàsiques:

 • Figura visible. Com a cap del departament o unitat organitzativa, l’administrador ha de fer funcions cerimonials o actes simbòlics. I és que, no cal oblidar que un gerent representa l’empresa tant internament com externament.
 • Líder. En el seu rol de lideratge, l’administrador és l’encarregat de motivar i vetllar pel desenvolupament del personal mitjançant un ambient de treball positiu. Ha de potenciar les competències i habilitats del seu equip humà oferint cursos de formació i capacitació amb què projectar les seves carreres dins de l’organització.
 • Enllaç. Com a administrador, serveix com a intermediari i d’enllaç en la cadena de comandament, tant entre els nivells de directius més alts com entre els més baixos. A més, ha de fer networking també amb els contactes externs.

Rols informatius

Els rols informatius és una altra de les categories en què Mintzberg engloba els 10 rols directius. Processar informació és una de les funcions bàsiques d’un administrador d’empreses, ja que serà l’encarregat d’enviar-la, transmetre-la i analitzar-la perquè l’organització assoleixi les metes. Gestionar informació és bàsic a qualsevol empresa. És important que hi hagi un intercanvi de flux d’informació vertical amb els subordinats, així com un flux horitzontal d’informació amb altres companys gerents i directius.

 • Monitor/receptor. Com a receptor o monitor, el gerent analitza constantment el seu entorn. És l’encarregat de recopilar informació interna i externa rellevant per a la companyia. A més, s’encarrega d’organitzar, analitzar i avaluar aquesta informació per identificar problemes i oportunitats.
 • Difusor. El gerent distribueix la informació (interna o externa) als subordinats, sent així un pont dins de l’organització.
 • Portaveu. L’administrador, com a portaveu, representa l’empresa i és qui envia informació al món exterior sobre polítiques corporatives o altre tipus d’informació organitzacional.

Rols decisoris

Finalment, a més de relacionar-se amb l’entorn i de gestionar i transmetre informació, una altra tasca per excel·lència d’un administrador és la presa de decisions.

 • Emprenedor. L’administrador ha de vetllar per la competitivitat de la companyia i, per això, ha d’estar atent a les condicions canviants de l’entorn. Així doncs, haurà de dissenyar i iniciar canvis i estratègies, tant pel que fa al model de negoci com al sistema organitzacional de la companyia.
 • Controlador de pertorbacions. Davant de situacions d’inestabilitat, problemes o qualsevol tipus d’obstacle, l’administrador ha de tenir la capacitat de convertir aquests inconvenients en oportunitats per superar-los amb èxit.
 • Gestor de recursos. Com a administrador, haurà d’assignar, controlar i autoritzar l’ús de tots els recursos (humans, financers i tècnics) de la companyia perquè s’executin eficientment.
 • Negociador. Com a negociador, l’administrador està en negociacions constants tant amb altres organitzacions i individus, com amb el seu propi personal.

Les 5 tasques clau de l’administrador, segons Drucker

Peter Drucker, consultor, professor de negocis i considerat el filòsof més important de l’administració, en la seva teoria de les funcions, va definir les cinc tasques clau d’un administrador d’empreses:

1. Establir ELS OBJECTIUS DE L’EMPRESA I DE L’EQUIP.

L’administrador ha de fixar metes o objectius per a totes les àrees i establir com assolir-les. Aquestes han de ser clares, mesurables, reals i assolibles.

2. IDENTIFICAR, PROPORCIONAR I ORGANITZAR ELS RECURSOS NECESSARIS PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS.

Per complir els objectius, l’administrador analitza les activitats i els recursos que es necessiten. Un cop definit, divideix i classifica les activitats en llocs de treball que estructura en un sistema organitzacional.

3. Motivar i COMUNICAR

La motivació és fonamental per a la competitivitat de qualsevol organització. Un administrador, a més a més de gestionar recursos financers i tecnològics, també tracta amb el capital humà de la companyia. Els ha de motivar per millorar la seva productivitat i eficiència.

4. CONTROLAR EL RENDIMENT DELS EMPLEATS EN RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS MARCATS.

Estableix criteris i índexs que permetin mesurar l’exercici de l’organització. Analitza, avalua i interpreta el rendiment de la companyia i els fa arribar tant als subordinats com als superiors.

5. DESENVOLUPAMENT PERSONAL I DEL SEU EQUIP. 

Ha de potenciar tant les seves aptituds com les del seu equip, ja que les persones són l’actiu més important de l’organització.

Quant pot cobrar un administrador d’empreses a Espanya?

Tot i que no hi ha un registre específic sobre el sou mitjà d’un administrador d’empreses a Espanya, es pot fer una aproximació gràcies a l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el 2019.

S’hi mostra que els càrrecs de directors i gerents tenen remuneracions mitjanes de 51.010,54 euros anuals i han sigut el grup d’ocupació amb el guany mitjà anual més alt. Tot i així, hi ha variació en funció del sexe: la mitjana dels homes és de 55.477,9 euros, mentre que el de les dones cau a 42.901,2 euros.

L’edat també és un altre dels factors que condiciona el sou mitjà per a aquest tipus de càrrecs dins una organització. Segons dades revelades per l’enquesta de l’INE, els professionals entre 55 i 59 anys ostenten els millors sous mitjans.

puestos de trabajo administrador de empresas

Quins llocs de treball pot ocupar un administrador d’empreses?

L’administrador d’empreses, en tractar-se d’un perfil tan polivalent i amb una visió 360 graus de la companyia, pot exercir diferents funcions a l’empresa, entre elles:

 • Director general
 • Emprenedor
 • Director d’expansió internacional
 • Desenvolupament de nous mercats
 • Director financer
 • Director d’operacions
 • Responsable de compres
 • Director d’àrea de negoci
 • Cap de departament de l’àrea financera, màrqueting, operacions i logística, recursos humans, internalització, comunicació i vendes.

Descobreix més sobre l’administració d’empreses amb les formacions de l’Euncet Business School pensades per formar els líders del futur:

Articles semblants