Digital Thinking, els deu trets del Líder Digital

En els últims anys ha estat habitual parlar de digitalització i transformació digital, indistintament, malgrat que ambdós conceptes tenen diferències entre si significatives.  

Això s’ha evidenciat en el món empresarial, ja que molts directius han confós la digitalització amb la transformació digital. El primer concepte consisteix a convertir o codificar en números dígits dades o informacions de caràcter continu, com una imatge fotogràfica, un document o un llibre – segons la Reial Acadèmia Espanyola; mentre que la transformació digital és aquell procés que implica la integració de la tecnologia digital en una empresa i que suposa un canvi substancial en la forma de fer i aportar valor en la proposta. 

Lluís Soldevila, Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), diplomat per l’IESE-Universitat de Navarra, conferenciant internacional i en l’actualitat és CEO  d’Acktitude, reflexiona en la ponència Digital Thinking, els deu trets del Líder Digital sobre les característiques del “Líder Digital”, la nova filosofia i mentalitat que han de tenir els líders actuals per fer front amb èxit a la transformació digital i la gestió dels seus col·laboradors, recollit al seu llibre “Digital Thinking. Lidera amb èxit la transformació digital”. 

Aquesta masterclass forma part del cicle de ponències magistrals organitzades per l’Euncet Business School en les quals grans referents dels seus sectors i conferenciants internacionals aborden els reptes i desafiaments actuals del management.  

En el següent article t’expliquem les claus per entendre aquest nou mindset i per què les empreses l’han d’adaptar a la seva cultura corporativa per adaptar-se amb èxit a la transformació digital i les noves tecnologies.  

Del fer a ser, o com passar al Digital Thinking per ser un Líder Digital 

“Quan ens expliquen la tecnologia l’entenem. El repte està en avançar-se i predir l’impacte”. – Lluís Soldevila 

Per a Soldevila, pensar en digital va més enllà del coneixement tècnic. Això és un dels principals reptes del management actual, ja que és molt comú trobar a les empreses l’associació entre transformació digital i eines digitals.  

Fent una analogia amb la metamorfosi d’una papallona, podem dir que amb aptitud aquesta pot volar lluny, en canvi, si volem altitud necessitarem actitud, i això només s’aconsegueix amb un canvi de mentalitat. “És l’actitud i no l’aptitud el que determina la teva altitud”, afegeix Soldevila. 

Aquest nou mindset o filosofia és clau en el món actual, el qual creix a un ritme exponencial i els canvis són més veloços. Per als negocis, cada vegada és més incert aquest escenari perquè resulta impossible preveure els canvis i novetats que es van produint.  

“Hi ha tanta dada en el món digital que si no se li dona context només hi ha soroll”. – Lluís Soldevila 

La proliferació de noves tecnologies obliga els professionals a formar-se i capacitar-se per aprofitar el potencial d’aquestes eines. Per a Soldevila, s’ha passat d’un món SAPO (Senzill, Absolut, Previst i Ordenat) a un VUCA (Volàtil, Incert, Canviant i Ambigu). Altrament dit, abans vivíem en un entorn sòlid, mentre que ara és líquid (teoria de la Modernitat Líquida de Bauman). I, malgrat aquest nou escenari, “la magnitud del canvi requereix fer un pas més enllà. No serveix només amb ser líquids, cal ser gasosos”, afegeix Soldevila.  

Les 10 característiques del Líder Digital 

Els professionals han de transformar la seva forma de fer i pensar per adaptar-se a les noves necessitats que requereix l’escenari actual, ja que no només serveix tenir coneixements tècnics, sinó que també requereix tenir un pensament digital. Per a Soldevila, aquesta filosofia Digital Thinking, que tot Líder Digital ha de tenir, reuneix deu característiques: 

1. Digibetització

La digibetització és la suma de l’alfabetització i la digitalització, és a dir, les habilitats digitals que tot professional ha de tenir per desenvolupar-se en el món actual.  

2. Visió

Malgrat els constants canvis, és fonamental tenir una cosa ‘fixa’, és a dir, uns valors i objectius ‘fixos’, per la qual cosa la visió i la innovació són termes complementaris. 

3. Intraempreneduria

Aquest és un dels factors que més rellevància està agafant dins de les organitzacions. L’intraempreneduria consisteix a incentivar i animar els col·laboradors que tinguin idees de millora en el funcionament i proposta de valor de l’organització. És una mostra d’aposta pel talent intern i un actiu molt valuós per a les empreses. 

4. Autoconeixement

Només amb un alt nivell d’autoconeixement es pot tenir un alt nivell de potencial tant en un mateix com en la resta de col·laboradors. Per a això, eines com el DAFO personal que proposa Soldevila en el seu llibre “Digital Thinking. Lidera amb èxit la transformació digital” poden ser de gran utilitat. 

5. Agilitat

Una altra característica fonamental del Líder Digital és la seva capacitat d’explotar l’explorat, és a dir, desaprendre per resoldre amb una solució alternativa que permeti una execució òptima. 

6. Presència

La presència en l’ecosistema digital és un altre dels punts clau del Líder Digital. Aquest ha de ser vist i saber comunicar, per la qual cosa és fonamental que sàpiga fer un bon ús de les xarxes socials. 

7. Comunicació

L’era digital es basa en un nou llenguatge de comunicació, i cada vegada és més important la història que s’explica, és a dir, l’storytelling. Comunicar amb intel·ligència és una altra de les característiques del Digital Thinking. Cal poder explicar històries amb emoció per aconseguir captar i retenir l’atenció del nostre públic.

8. Life long learning

Amb la disrupció de les noves tecnologies i els avenços digitals ha quedat demostrat que vivim en beta permanent. Els coneixements que avui adquirim potser demà queden obsolets o desactualitzats. Ara, més que mai, els professionals han de prendre consciència que hem de reciclar els nostres coneixements constantment. No cal cansar-se mai d’aprendre.  

9. Persones

L’actitud és un altre dels aspectes clau en l’acompliment professional. Soldevila destaca la il·lusió dels nens com a característica que perdem quan entrem en l’edat adulta, i que hem de recuperar, així com la seva tenacitat i la seva agilitat per trobar solucions als problemes que es poden plantejar.  

Hi ha un pessimisme generalitzat del qual s’ha de fugir, ja que una actitud amigable i resilient és més profitosa tant per a la nostra vida personal com per a la professional.  

1. XARXA

El concepte de xarxa també ha evolucionat. Abans un head manager es valorava pel nombre de col·laboradors que tenia al seu càrrec. Ara, és més important el vincle i qualitat que té amb els seus col·laboradors que la mida del seu equip.   

Aquestes deu característiques formen el Líder Digital que defensa Soldevila, un nou perfil que han de tenir com a referent aquells professionals que vulguin ser competitius en aquests nous escenaris. Si vols saber més sobre el món del management i la transformació digital no et pots perdre la formació Executive Education de l’Euncet Business School amb la qual aprendràs a abordar els reptes de la realitat empresarial actual.  

Articles semblants