Direcció estratègica: què és i quines són les seves fases

Ara, més que mai, en temps d’incertesa i inestabilitat, és crucial definir un rumb sobre el qual guiar l’empresa. Dirigir estratègicament és la clau perquè l’organització assoleixi els seus objectius, però què és la direcció estratègica?, per què és important?, quines són les seves etapes?

Què és la direcció estratègica?

Parlar de direcció estratègica és fer referència al procés de formulació d’estratègies funcionals que permeti el desenvolupament de l’organització. Té com a màxima potenciar la competitivitat estratègica i el rendiment de la companyia buscant la fidelització del client. Així doncs, la direcció estratègica és la part més important dins de la direcció empresarial.

Aquest pla estratègic té en compte cinc activitats bàsiques:

  • l’àmbit o camp d’activitat;
  • les capacitats o competències distintives;
  • els avantatges competitius;
  • la sinergia i la cooperació i
  • com aportar valor al client.

Definir i aplicar una bona direcció estratègica no és tasca fàcil. Implica acompanyar les accions de valor agregat i innovació tenint en compte els contextos inestables i canviants en els quals es troba el negoci.

Claus de la direcció estratègica: missió, visió, valors i filosofia de l’empresa

Tota direcció estratègica ha de buscar el compliment de la visió, missió i filosofia i valors de la companyia generant una proposta diferencial de valor per al client adaptada a cada situació de mercat i entorn. La visió, missió i valors són estables i duradors en el temps. L’estratègia ha de ser flexible i adaptada a cada moment buscant la generació de valor per al client amb una resposta sostenible i respectuosa amb els ODS.

MISSIÓ

Molt vinculada als objectius, la missió descriu la raó de ser de l’empresa, així com el seu objectiu principal. Ha de ser única i d’ acord amb els principis del negoci.

VISIÓ

Aquest punt fa referència a l’aspiracional, és a dir, respon a qui volem ser. La visió d’ una companyia o negoci té un caràcter motivador i inspirador, però que alhora ha de contenir metes realistes i factibles.

FILOSOFIA I VALORS

Consisteix en els principis ètics, creences o qualitats sobre els quals es basarà la cultura de l’ empresa.

Fórmula SMART, defineix intel·ligentment els teus objectius

Com en tota estratègia, els objectius són l’alma mater. És important que en la direcció estratègica de l’empresa els objectius siguin el més clars i realistes possibles. Per a això, se sol utilitzar la fórmula SMART, significa intel·ligent en anglès, i alhora és l’acrònim dels adjectius:

  • Specific (Específics).
  • Measurable w/Mesura (Medibles).
  • Achievable (Assolibles).
  • Relevant (Rellevant).
  • Time-Oriented (Limitats en el Temps).

Així doncs, els objectius han de ser concrets i molt definits; quantificables; factibles; rellevants; i amb data de caducitat. Si no s’aconsegueixen definir metes que compleixin aquestes característiques l’empresa navegarà sense rumb, i això provocarà un major risc de pèrdues.

 

Fases del procés de la direcció estratègica

Aquest procés està format per tres fases bàsiques i interrelacionades al llarg del seu desenvolupament:

ANÀLISI ESTRATÈGICA

En aquesta primera fase o etapa es determina els factors que formen l’anàlisi DAFO: el conjunt d’amenaces i oportunitats que poden afectar l’empresa (anàlisi externa), així com les seves fortaleses i debilitats (anàlisi interna). També es té en compte la definició de la missió i objectius de l’empresa.

FORMULACIÓ D’ESTRATÈGIES

Un cop realitzada l’anàlisi estratègica, es formulen i dissenyen alternatives perquè l’empresa aconsegueixi assolir la missió i objectius. És en aquesta fase quan les estratègies corporatives defineixen les direccions dels models de negoci i mètodes de creixement de l’empresa. Per a això, es definiran estratègies funcionals que permetin la seva ràpida implementació.

IMPLANTACIÓ I CONTROL DE LES ESTRATÈGIES

Un cop analitzat i definit, arriba l’hora d’implementar i posar en pràctica l’estratègia. En aquesta fase, a més de ser important tenir un pla ben definit, serà fonamental com es lideri i com es comuniqui. La capacitat del directiu per liderar i estimular el seu equip serà clau per assolir els objectius. Liderar no és manar ni ordenar, és inspirar, delegar, mesurar i actuar amb l’exemple. És gestionar amb el mètode de “Managing by walking around“.

Aquesta darrera fase es compon també de l’etapa de planificació i control de les estratègies. Totes les accions s’han de definir tenint en compte el mesurament de resultats. Així doncs, s’hauran d’ establir mecanismes que permetin quantificar els efectes de les accions.

Si vols saber més sobre direccions estratègiques innovadores, no et perdis el Global Executive MBA de l’Euncet Business School.

Articles semblants