Pla de màrqueting esportiu: com fer per aconseguir l’èxit

Sense un pla no es poden assolir els objectius. Encara que resulti una cosa obvi, no totes les indústries són conscients dels seus beneficis. 

El món de l’esport ha experimentat un gran auge en els darrers anys amb la incorporació de noves tecnologies i la seva estreta relació amb la publicitat.  

Recolzar-se en estratègies de màrqueting ha resultat ser una gran oportunitat per visibilitzar entitats, atletes i clubs.  

En el següent article, t’expliquem en què consisteix un pla de màrqueting esportiu i els passos a seguir per realitzar-lo.  

La importància d’elaborar un pla de màrqueting esportiu 

Davant el creixement exponencial de la indústria esportiva, entitats, clubs i atletes han vist la importància de diferenciar-se de la resta per destacar i guanyar visibilitat.  

El branding és un dels conceptes que més estan treballant les marques, tant personals com empresarials. Tot el que es fa comunica i seguir un pla estratègic ajuda a controlar la percepció que els consumidors i públic objectiu tenen d’aquesta marca.  

A més, elaborar un pla de màrqueting basat en unes accions que atenen uns objectius concrets ajudarà a obtenir millors resultats. 

Pla de màrqueting esportiu: pas a pas 

Com en qualsevol pla, el primer pas és realitzar una investigació prèvia, tant interna com externa per detectar les necessitats a cobrir.  

Amb la investigació externa podrem recopilar informació sobre el mercat, la competència i el context. D’altra banda, la investigació interna ajuda a fer una radiografia del present i passat de la marca.  

Identificar necessitats 

Como en cualquier plan, el primer paso es realizar una investigación previa, tanto interna como externa para detectar las necesidades a cubrir.  

Con la investigación externa podremos recopilar información sobre el mercado, la competencia y el contexto. Por otro lado, la investigación interna ayuda a hacer una radiografía del presente y pasado de la marca. 

Elaborar un ‘buyer persona’

Un cop detectades les fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats (DAFO) és hora d’elaborar un mapa de stakeholders , establir el target i definir els diferents buyer persones que tindran contacte amb la marca esportiva.  

Per poder elaborar aquests perfils cal tenir en compte dades com l’edat, el gènere, els interessos, la formació… Es recomana realitzar un mínim de 3 perfils diferents als que dirigir el pla de màrqueting.  

Et pot interessar: Què és un buyer persona? La guia completa per aprendre fer el teu 

Objectius S.M.A.R.T. i pla d’accions  

Després de realitzar els anteriors passos, és l’ hora d’establir objectius S.M.A.R.T. (específics, mesurables, assolibles, rellevants i limitats en el temps). Un cop es tinguin definits, se’ ls haurà d’assignar una sèrie d’accions que permetin assolir els objectius marcats.  

En la indústria de l’esport, aquestes accions poden ser: establir col·laboracions amb esportistes, patrocini d’esdeveniments, campanyes d’email màrqueting, campanyes en xarxes socials… 

Totes elles han d’apel·lar a l’emoció per aconseguir vincular la marca amb l’afició d’una manera positiva i atractiva.  

Perquè el pla de màrqueting esportiu sigui un èxit és important també que es cuidi la identitat de marca i que aquesta estigui present al llarg de tot el pla d’una forma coherent, clara, autèntica i alineada amb els valors de la marca.  

Et pot interessar: La importància d’objectius SMART en un pla de màrqueting  

Pressupostos  

Com succeeix amb qualsevol pla, el pressupost és un dels factors determinants, ja que condiciona la gestió que es realitza dels recursos. És important que el pla sigui coherent i vagi alineat amb el pressupost estimat o disponible per dur a terme les accions 

Timings  

Un altre dels condicionants a tenir en compte a l’hora d’elaborar un pla de màrqueting esportiu és el marc temporal. Calendaritzar les accions ajudarà a gestionar els recursos de manera coherent, eficient i seguint una estratègia. Malgrat que sigui una cosa dinàmica, és a dir, que pugui patir variacions per aspectes aliens a la pròpia organització, és important disposar-ne per tenir un full de ruta a seguir i evitar desviacions innecessàries o que puguin suposar costos no contemplats. 

Analitzar resultats 

Finalment, fer un seguiment del pla i una posterior anàlisi dels resultats ajudarà a detectar què ha funcionat i què s’ha de millorar per a futures campanyes i estratègies, així com si els objectius han estat coherents i assolibles.   

 

Beneficis de realitzar un pla de màrqueting esportiu 

Tant per a un club esportiu, com per a una empresa o un atleta un dels seus principals objectius és guanyar visibilitat i rellevància.  

Realitzar un pla de màrqueting esportiu ajuda a promocionar un llançament de campanya o serveis i productes.  

Entre els seus principals beneficis destaca: 

  1. Ajuda a augmentar l’atracció i visibilitat de la marca davant el públic objectiu. 
  2. Potència aspectes diferencials amb els quals millorar el posicionament de la marca i diferenciació de la competència.  
  3. Augment notable dels ingressos, ja sigui en vendes, nombre de seguidors… 
  4. Reforça l’emoció que desperta l’esport i el sentiment de pertinença entre els aficionats i el club, la marca o l’esportista. 
  5. Reforça la identitat de marca des de la coherència i autenticitat, aconseguint així transmetre confiança i credibilitat.  

Si vols saber més sobre la indústria esportiva, no et pots perdre el grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes de l’Euncet Business School. 

Articles semblants