Quines són les ràtios de rendibilitat econòmica i financera més importants?

En el món de les finances, trobem que existeixen moltes fórmules amb les quals obtenir dades per analitzar l’estat econòmic del negoci. 
 
La comptabilitat empresarial és el recurs que millor mostra el tipus de gestió que s’està fent i serveix per valorar si realment estem dirigint un negoci viable o no. 
 
En el següent article, t’expliquem per a què serveixen i quines són les ràtios de rendibilitat econòmica i financera més utilitzades.  

Para qué sirven las ratios de rentabilidad económica y financiera.

Per a què serveixen les ràtios de rendibilitat econòmica i financera

Les ràtios de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera són indicadors que mesuren la rendibilitat tenint en compte diferents elements econòmics. 
 
Així doncs, aquests indicadors serveixen per conèixer si l’empresa és capaç de fer front als costos alhora que obté beneficis. 
 
La ràtio de rendibilitat econòmica, coneguda també com a taxa ROA (Return On Assets), és un indicador que permet avaluar l’eficiència de la gestió empresarial. Mesura la capacitat de generar beneficis i la viabilitat del negoci sense tenir en compte el tipus de finançament. És a dir, determina la capacitat que tenen els actius de generar beneficis durant un període de temps. 
 
En canvi, la ràtio de rendibilitat financera ROE o taxa ROE (pel concepte en anglès Return On Equity) mesura la rendibilitat que generen els recursos propis al negoci, és a dir, compara elements del balanç per analitzar la solvència i el grau de sostenibilitat en el llarg termini del negoci. Dit d’una altra manera, és un indicador amb el qual valora la rendibilitat que obtenen els accionistes o els socis del negoci sobre el capital social.  

Te explicamos las principales ratios de análisis económico.

Principals ràtios d’anàlisi econòmica 

Entre les principals ràtios d’anàlisi econòmica destaquen: 

Rendibilitat econòmica

La rendibilitat econòmica és la ràtio que mesura la relació entre el benefici brut, sense tenir en compte els interessos i impostos ni les despeses financeres, i el valor de la totalitat de l’actiu. 
 
Com es calcula la rendibilitat econòmica? La seva fórmula és la divisió entre el resultat d’explotació i els actius totals multiplicat per cent. Com més elevat sigui el valor d’aquesta ràtio, major serà el rendiment dels actius i, per valorar el ROA, aquest ha de superar el 5%. Aquest indicador el solen utilitzar les entitats financeres per determinar la viabilitat d’una empresa i valorar si els concedeixen un préstec.  

Rotació actiu circulant

La ràtio de rotació d’actiu circulant mesura l’eficiència que ha aconseguit una empresa en l’ús dels seus actius per generar ingressos per vendes. 
 
Per calcular-ho, es divideixen les vendes netes entre l’actiu total net i es multiplica per cent. Per poder interpretar les dades correctament, és important tenir en compte que el resultat sol oscil·lar entre 1 i 2, encara que en alguns casos pot arribar a 10. Per poder contextualitzar-ho, s’haurà de comparar amb les dades de la competència. 
 
Et pot interessar: Què és el palanquejament financer?

Rendibilitat financera

El concepte de rendibilitat financera es mesura a través de la taxa ROE (Return On Equity) i es calcula dividint el benefici net obtingut de l’exercici entre els actius totals, multiplicant-lo per cent. 
 
Aquest indicador és un dels més importants i mesura la rendibilitat generada per l’empresa amb els seus propis recursos. 

Principales ratios de análisis financiero.

Principals ràtios d’anàlisi financera 

Dins de les principals ràtios d’anàlisi financera, destaquen:

Ràtios de liquiditat

Les ràtios de liquiditat provenen del balanç de situació i existeixen tres imprescindibles:

  •  Ràtio de liquiditat. Es calcula dividint l’actiu corrent entre el passiu corrent i multiplicant-lo per cent. Aquest indicador permet conèixer el marge de maniobra que té el negoci per afrontar les obligacions que s’han anat adquirint a curt termini. 
  • Test àcid o ràtio de tresoreria. Aquesta ràtio és la suma d’efectiu, els comptes per cobrar i les inversions dividit entre el passiu circulant. Aquest indicador permet mesurar el nivell de liquiditat de l’empresa a curt termini.
  • Ràtio de caixa o disponibilitat. També conegut com a ràtio d’efecte o cash ratio en anglès, aquest indicador fa referència al diner efectiu que té una empresa per fer front al pagament de les seves obligacions a curt termini. Per calcular-ho, cal dividir l’efectiu entre el passiu corrent.  

Ràtios de solvència

La ràtio de solvència mesura la capacitat de pagament de deutes que té un negoci i determina si aquestproblemes financers. La seva fórmula consisteix a dividir els actius de l’empresa entre els passius.

Ràtios d’endeutament

Per mesurar la capacitat real de l’empresa per assumir possibles pèrdues i valorar el seu nivell d’endeutament, s’utilitza la ràtio d’endeutament. Per calcular-la, cal dividir el passiu total entre els fons propis (patrimoni net). 
 
Una altra ràtio d’endeutament és la qualitat del deute, és a dir, la proporció de deute que és exigible a curt termini. La seva fórmula consisteix a dividir el passiu corrent entre el passiu. 

Aquests són alguns de les ràtios que qualsevol departament financer ha de tenir en compte a l’hora d’analitzar la salut financera de la companyia i tots els beneficis obtinguts. Si vols saber més sobre altres indicadors econòmics, no et pots perdre el postgrau en Direcció Financera de l’Euncet Business School. 

Articles semblants