La termografia, nova tecnologia en l’esport

Des de fa anys els avenços tecnològics estan revolucionant la societat a marxes forçades. Exemple d’això el trobem amb les tecnologies aplicades a l’esport. lAquestes innovacions estan permetent que tant esportistes professionals com amateurs millorin el seu rendiment de forma segura i controlada, minimitzin el risc de patir lesions i mantinguin una disponibilitat alta per a la competició.  

Entre les tècniques més recents trobem l‘ús de la termografia com a nova tecnologia que mesura la temperatura corporal aplicada a l’esport i a l’activitat física. A continuació, et mostrarem què és la termografia i quines altres aplicacions estan gaudint en la indústria esportiva. Gran part de la informació recollida en aquest article és ampliada en l’estudi «Aplicacions de la termografia en l’esport. Una revisió». 

Termografía como tecnología deportiva

Què és la termografia? 

La termografia és una tècnica que realitza un registre gràfic de la calor emès per un cos en forma de radiacions infraroges invisibles a l’ull humà, però que poden ser registrades utilitzant càmeres tèrmiques. 

Algunes de les aplicacions de la termografia infraroja les trobem en l’àmbit industrial, la construcció, les energies renovables, així com en la lluita contra incendis. 

A més d’aquests usos, la termografia permet ser aplicada en éssers vius per conèixer mitjançant l’anàlisi de la temperatura processos fisiològics i metabòlics. La seva aplicació ha suposat un gran avenç en diagnòstics mèdics, ja que és utilitzada com una eina per al seguiment de teràpies.  

Aplicaciones de la termografía deportiva como técnica para mejorar el rendimiento de los deportistas

La termografia esportiva 

Tal com indica el seu nom, s’anomena termografia esportiva a la termografia infraroja aplicada a l’ àmbit esportiu. És una tècnica de les ciències de l’activitat que permet obtenir informació sobre la resposta tèrmica de l’atleta a través d’un mesurament no invasiu de la temperatura de la pellA més, és una eina de gran utilitat per avaluar, prevenir i fer seguiment de lesions o patologies, així com de la valoració del rendiment dels esportistes. 

Beneficios que ofrece la termografía al deporte

Beneficis la termografia aplicada a l’esport 

Entre els principals beneficis de la termografia aplicada a l’esport trobem que permet detectar desequilibris musculars, forats, conèixer la capacitat de recuperació dels esportistes, valorar l’evolució de el seu nivell físic i prevenir i fer seguiment de lesions musculars, articulars o tendinoses.  

A més, si s’analitzen les dades obtingudes permet avaluar les necessitats de l’esportista d’Alt Rendiment per incrementar els seus resultats. És una eina ideal per rebre informació de manera ràpida, objectiva i no invasiva sobre l’estat físic de l’esportista.   

Un altre dels beneficis que té la termografia és que és una tècnica de baix cost, no invasiva, no emet radiacions, ràpida i innòcua, i permet conèixer les temperatures de la pell a distància sense necessitat de contacte físic amb l’objecte a estudiar. 

Limitaciones de la termografía deportiva

Limitacions de la termografia esportiva 

Tot i ser una tecnologia que vetlla per la salut de l’esportista, encara presenta certes limitacions en el seu ús. En l’actualitat, no es pot obtenir un perfil tèrmic específic de cada esport, ja que existeixen múltiples factors d’ influència que condicionen l’aplicació de la termografia. A més, cada persona té una resposta tèrmica diferent, per la qual cosa la comparació entre ells resulta més difícil.  

La termografia no es pot concebre com una eina diagnòstica, sinó com una tècnica que complementa altres proves aportant informació addicional. 

A nivell tècnic, encara s’ha de corregir el marge d’error del 2% del valor de lectura que presenta la major part de les càmeres termogràfiques. 

Aplicaciones de la termografía en el deporte

Quines aplicacions té la termografia en l’esport? 

La termografia esportiva és una tècnica que té múltiples aplicacions en fisioteràpia, rendiment esportiu i en la recerca i gestió esportiva.

Termografía como técnica para la salud de un deportista.

medicina de l’esport i fisioteràpia

La termografia es pot aplicar a la medicina i la fisioteràpia. Aquesta tècnica permet fer una valoració de la salut general de l’esportista com a complement a altres proves i detectar asimetries arribant a mostrar segments que puguin tenir temperatures significativament diferents de la resta.  

La seva aplicació pot incorporar-se en les rutines dels atletes com succeeix amb la crioteràpia, una teràpia d’aigua freda que ajuda a relaxar la musculatura per prevenir lesions. 

Actuación de la termografía en la medicina y fisioterapia deportiva

Rendiment esportiu

Altres de les aplicacions de la termografia la trobem en la preparació física. Aquesta tècnica permet avaluar els efectes de la càrrega dels entrenaments i el temps de recuperació.  

Mitjançant aquests seguiments es pot aconseguir el perfil termogràfic dels atletes, atenent els factors que influeixen en les anàlisis com són la tècnica, l’entorn, la vestimenta i els propis subjectes.  

Així doncs, l’aplicació de la termografia és una eina més de suport per als preparadors físics amb la qual guiar-se per regular les càrregues dentrenament.  

La investigación de la termorregulación como revolución en el deporte gracias a sus resultados

Investigació en l’esport

En la investigació esportiva hi ha estudis sobre termoregulació mitjançant el mesurament de la temperatura amb múltiples tècniques. El descobriment de la termografia ha estat tota una revolució gràcies a la immediatesa dels resultats obtinguts.  

Entre aquests estudis es troba la tesi doctoral sobre la “Influència de la informació termogràfica infraroja en el protocol de prevenció de lesions d’un equip de futbol professional espanyol “del futbolista i entrenador Pedro Gómez Carmona a la Universitat politècnica de Madrid. Aquest estudi es basa en l’aplicació de la termografia infraroja en la pretemporada de futbol del 2009 per a la prevenció de lesions. Els resultats d’aquest estudi van ser la reducció de la freqüència de lesió i un descens en la incidència de lesió total. 

Com a objecte d’estudi en l’esport és interessant entendre com pot arribar a influir un ambient extrem de calor o fred en la resposta termoreguladora dels esportistes.  A més, l’aplicació de la termografia en la recerca esportiva pot mostrar l‘impacte de la deshidratació i els tipus d’asimetries tèrmiques que poden patir els esportistes. Aquesta línia d’investigació pot ser de gran ajuda per controlar el grau d’hidratació dels esportistes, i així evitar una possible hipertèrmia després de realitzar exercici.   

Finalment, un altre camp d’investigació va enfocat a com afecta el tipus de roba utilitzat durant la pràctica esportiva. Existeixen estudis sobre com pot incidir el teixit, color i material d’una peça en la resposta tèrmica. El protocol per realitzar la prova termogràfica normalment és en roba interior. 

La tecnología en la gestión deportiva

Gestió esportiva

A l’hora de realitzar qualsevol fitxatge els oïdors i clubs tenen en compte el rendiment dels esportistes per valorar com deficient pot ser l’adquisició. Ara bé, l’aplicació de la tecnologia termogràfica en el reconeixement mèdic dels esportistes ha suposat un gran avenç. Amb aquesta prova, es poden detectar desequilibris tèrmics que poden ser l’avantsala d’una lesió. Aquestes dades faciliten la presa de decisió del fitxatge en qüestió contemplant aquest tipus de variables.   

I és que, les lesions constitueixen una gran pèrdua de diners per als clubs, a més d’afectar la salut i rendiment de l’esportista. L’aplicació de la termografia pot ajudar les companyies d’assegurances a detectar negligències per part de jugadors o tècnics que desobeixen símptomes que poden induir-los a lesió.   

A més, amb la informació obtinguda l’equip tècnic pot valorar si l’esportista ha de  descansar en l’entrenament o en el partit. Per a això, serà important establir alertes individualitzades en base al risc de lesió. 

La tecnología en la industria deportiva

Aplicacions de les noves tecnologies a l’esport

A més de la termografia, són moltes les tecnologies innovadores que han irromput en el sector de l’esport. Algunes d’ elles són: 

  • Wereables esportius. Gadgets com a pulsòmetres, polseres d’activitat i rellotges esportius permeten controlar la intensitat dels entrenaments, individualitzar els exercicis, així com fer un seguiment a temps real dels signes vitals. 
  • Roba tècnica. Un altre dels factors que pot influir en el rendiment esportiu és la roba utilitzada durant la pràctica. En l’actualitat, s’apliquen tecnologies tèxtils creant teixits termoreguladors. També hem vist recentment com s’ha aplicat la nanotecnologia mitjançant els sistemes Dry-Fit i Play-Dry. 
  • Tensiomiografia. Malgrat que és un mètode que va ser desenvolupat als anys 90, la seva aplicació a l’ esport és relativament recent. Amb aquesta eina d’alta precisió es pot avaluar estructures musculars. 
  • Sistemes de visió artificial. La implementació de càmeres d’alta velocitat ha originat sistemes de visió artificial com és el GoalControl-4D. Amb aquesta tecnologia, es pot saber si la pilota es troba dins de la porteria i informar l’àrbitre a través del rellotge en menys d’un segon. Una altra de les seves aplicacions la trobem en els sistemes de repetició de jugades en 3D i en la gestió dels controls d’aforament d’un recinte esportiu. 
  • Sistemes de posicionament global i local: Antenes locals amb tecnologia de banda ultra-ampla i sistemes coneguts com a GPS perrmeten conèixer dades de posicionament en temps real i controlar variables objectives com distància total, sprints o distància a alta velocitat en esports col·lectius. 
  • Unitats de mesurament inercial: Acceleròmetres tri-axials ajuden a controlar la càrrega externa dels esportistes i quantificar variables relacionades amb el moviment com “Player Load”, Acceleracions, Salts i impactes a diferents intensitats. 

Com has pogut veure al llarg de l’article, el món de l’esport cada vegada incorpora més elements tecnològics que milloren la seva pràctica. La termografia esportiva és una de les tècniques que està revolucionant aquesta indústria, però no és l’única. Si t’apassiona l’esport en totes les seves àrees, no et pots perdre el grau en Ciències i Tecnologies Aplicadesl’Esport i al Fitnes de l’Euncet Business School. Converteix-te en un tecnòleg de l’esport! 

Articles semblants