Per què és important una bona gestió del control pressupostari?

Moltes empreses no només no només realitzen un adequat control pressupostari, sinó que ni tan sols preparen una correcta planificació. Solen deixar-se portar per la inèrcia de la compra/venda i només fan un recompte global al tancament de l’any o del trimestre. Tanmateix, l’èxit d’una empresa només es pot garantir planificant accions amb antelació i, posteriorment, mesurant i controlant que es compleix amb els objectius marcats.

Què és la planificació pressupostària? 

Per comprendre la importància del control pressupostari hem de començar elaborant un pressupost. Aquest ens permetrà, com a empresa, fixar-nos uns objectius econòmics. A més, podem veure quins recursos tenim disponibles i com els assignarem. En definitiva, és una planificació econòmica que farà que assolir les nostres fites sigui més senzill. S’elabora de la manera següent: 

  • Analitza els exercicis anteriors. Per tenir una idea real de la situació actual hem d’analitzar quines han estat les nostres despeses en anys anteriors, ingressos, fonts de finançament. 
  • És uns objectius a curt termini. Intenta que siguin metes realistes i que puguin mesurar-se amb facilitat. Un objectiu realista podria ser augmentar les vendes, o la rendibilitat, un 5% més respecte a l’any anterior. 
  • Estableix límits de despesa i intenta realitzar pronòstics de compra i venda, per anticipar-te a possibles incidències. Planteja escenaris possibles: Per exemple, baixa demanda, què està fent la competència, la teva capacitat de producció… Pel que fa a les despeses, planifica quins són els fixos i pensa si pots reduir-les. Pots destinar una partida per a despeses inesperades que puguin sorgir. 
  • Estructura el pressupost segons les àrees d’organització: Quina part del pressupost destinaràs a producció, màrqueting, logística… D’aquesta manera, les persones que treballen en cadascuna de les àrees sabran quines fites han d’assolir i tindran clars els seus objectius. 

Per tot això, un pressupost ben estructurat ens permetrà: 

  1. Imatge real del punt en què es troba l’empresa. 
  2. Augmentar la motivació dels treballadors, cap a la consecució dels objectius. 
  3. Anticipar resultats i millorar el procés de presa de decisions. 

Un cop elaborat el pressupost, ja podem centrar-nos en el control pressupostari. 

Què és el control pressupostari i com es duu a terme? 

El normal és que, al llarg de l’any, o al tancament del pressupost, apareguin desviacions que cal corregir o aprofitar. Per això, és important portar un correcte control pressupostari. Això és, en definitiva, anar mesurant els resultats obtinguts i comparant-los amb els esperats, que ens havíem marcat com a objectiu. A més, si hem elaborat el pressupost de forma correcta, podrem comprovar quines àrees arriben a les metes i quines no. Els passos per dur a terme un correcte control pressupostari són els següents: 

ANALITZA ELS RESULTATS REALS 

Quin ha estat el nivell de despesa? I el d’ingressos? Hi ha hagut despeses imprevistes que no has tingut en compte? Quin ha estat el nivell de rendiment de cada departament? Totes aquestes són variables reals que has de recollir en un informe al tancament del teu pressupost. Analitza cada partida de forma independent per obtenir resultats amb el major nivell de detall possible. 

COMPARA ELS RESULTATS AMB ELS OBJECTIUS MARCATS 

Durant la planificació pressupostària, un dels passos era definir metes realistes. Un cop obtinguts els resultats en el pas anterior, el següent que has de fer és comparar-los amb els marcadors establerts. Comprova si els has assolit, superat, o si, per contra, hi ha hagut desviacions. Si passa això últim, et toca analitzar d’on venen les desviacions: hi ha hagut un baix rendiment? Un excés de despeses? Poques vendes? O potser el preu de venda no cobreix les necessitats reals de fabricació un producte? Contestant aquestes preguntes, arribaràs a l’últim pas. 

APLICA LES MESURES CORRECTIVES NECESSÀRIES 

Quan tens a la mà les desviacions, has de prendre les mesures correctives convenients per al següent exercici. Potser passin per reduir costos, millorar el màrqueting, optimitzar el rendiment o augmentar el PVP. Pensa en com has de fer una implementació efectiva. 

Com veieu, el control pressupostari ens permet no només analitzar, sinó millorar l’estructura financera de la nostra empresa, optimitzant els beneficis d’aquesta. 

Si necessites aprendre a crear un pressupost efectiu, el millor és que et formes amb el nostre postgrau en Control de Gestió. 

Articles semblants