La importància de l’estratègia empresarial en l’assoliment d’objectius

Hi ha gairebé tantes estructures de negocis com persones. Cadascuna d’elles ha de decidir què és el millor per a la seva empresa, i per això és extremadament difícil parlar d’una única estratègia empresarial que per a tothom. No obstant això, sí que podem dir que és el fil conductor que pot portar el nostre negoci a bon port. Ens ajudarà a assolir els nostres objectius. 

L’estratègia empresarial, què és? 

Una estrategia empresarial sirve para dar forma a nuestro negocio. Podemos definirla como el conjunto de decisiones que nos llevarán a conseguir una ventaja competitiva. Y, en última instancia, a alcanzar nuestros objetivos y nuestra visión de negocio a largo plazo. Pero, dado que no hay una única estrategia que funcione para todos, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de componer la nuestra? Te proponemos cuatro puntos a seguir:

eSTABLEIX ELS OBJECTIUS A MITJÀ I LLARG TERMINI 

El primer que una empresa ha de tenir clar són la seva missió, la seva visió i els seus valors. Amb ells, pots marcar-te uns objectius que pots assolir. Pot ser una guia que t’indiqui a on vols que arribi el teu negoci en una franja temporal de 3 a 5 anys. Intenta que siguin objectius quantificables, i no només objectius indefinits com «oferir una gran qualitat». Aquest és el primer pas i el més important, ja que l’ estratègia empresarial es basa a assolir-los. També és el moment d’establir marcadors. És a dir, xifres o objectius desitjables que ens serviran per comparar-los amb els resultats reals obtinguts un cop acabi el procés. 

DESENVOLUPA L’ESTRATÈGIA DE NEGOCI 

Analiza tu empresa y responde a varias preguntas: ¿qué producto o servicio ofrezco? Si son varios, ¿están relacionados? ¿Dependen entre sí? Y, para poder ofrecerlos, ¿de cuántos departamentos dispongo? ¿Dónde lo voy a comercializar? Una vez definida la forma de trabajar, las líneas de negocio y las fases de producción, pregúntate por el servicio post-venta y cuáles van a ser tus círculos de actuación. Todas estas preguntas te darán una visión global y te darán una estrategia a seguir para poder tomar decisiones. Además, serás consciente de los recursos disponibles.

aNALITZA LA COMPETÈNCIA

Y cómo está tu negocio con respecto a ella. ¿Qué puedes ofrecer tú que no ofrezcan los demás? En definitiva, ¿cuál es tu ventaja competitiva? En estos casos, es muy conveniente realizar un DAFO realista, que nos dé una idea de la situación real. Analiza tus puntos fuertes, tus debilidades, fortalezas con respecto a la competencia y las oportunidades en tu entorno, y piensa cómo puedes mejorar. Es muy importante que seamos capaces de encontrar el elemento que nos diferencia de los demás.

Elabora línIEs d’actuació

Un cop definits els tres punts anteriors, estàs llest per passar al següent pas: elaborar línies d’actuació. Sabent quins objectius vols assolir, els recursos que tens al teu abast i què et diferencia dels altres, pots traçar les estratègies que ha de seguir cada departament. Com pots reduir el cost de materials? I optimitzar les relacions interdepartamentals? El servei postvenda o de seguiment de qualitat, quins protocols han de seguir? 

Seguint aquests quatre punts, seràs capaç de crear la teva pròpia estratègia empresarial, que serà perfectament vàlida per al teu negoci. 

La importància de l’estratègia empresarial en la consolidació d’objectius 

No només necessitem tenir una estratègia clara a seguir per assolir els objectius que ens marquem, sinó que els objectius han de ser la base sobre la qual cimentem la nostra estratègia empresarial. Gràcies a ella, que ens garantirà una correcta presa de decisions, ens assegurarem la consecució dels nostres objectius. De tota manera, cada empresa o negoci és una entitat que evoluciona amb el temps, per la qual cosa t’aconsellem que mantinguis la teva estratègia com una cosa viva, que pugui evolucionar. Mesura els teus resultats i compàs amb els marcadors de control (és a dir, amb els objectius que t’has marcat en un inici), de manera que puguis observar GAP’s, corregir errors i aplicar canvis en futures línies de negoci o formes de treballar. 

Si vols aprendre a desenvolupar una bona estratègia empresarial que garanteixi la consecució dels teus objectius de negoci, et proposem que et formes per a això. Amb el nostre Master in Business Administration aprendràs a dissenyar i gestionar un model de negoci totalment eficient. 

Articles semblants