Decálogo para ser un buen financiero en tu empresa
Array ( [image] => Decálogo para ser un buen financiero en tu empresa [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Decàleg per ser un bon financer

 

Armand Bover, dona les deu claus necessàries per fugir de l’antiga imatge del director financer basada en el control de gestió per apostar per aquella que sigui capaç de veure més enllà i incentivar nous canvis que s’ajustin a la nova realitat. El següent decàleg per ser un bon financer et guiarà en el teu dia a dia perquè siguis capaç de centrar-te en el que de veritat importa durant la teva gestió. Descobreix els factors que has de tenir en compte i sigues un bon director financer per a la teva empresa! 

 

Decálogo para ser un buen financiero en tu empresa

1. La Comptabilitat expressa la realitat econòmica –financera de l’empresa a través d’un llenguatge tècnic 

La comptabilitat i les finances són les dues cares d’una mateixa moneda. Moltes empreses no entenen el lligam d’aquestes dues matèries actuant per separat el departament de comptabilitat del departament de finances. La comptabilitat està constantment fent-nos i reflectint la situació real de l’empresa. L’empresa és un tot en què cada un dels departaments en què està dividida és necessari per aconseguir els seus objectius. A més d’entendre aquesta afirmació, el més important és que el director general triï persones professionalment preparades per a cada centre que tinguin esperit guanyador, que siguin professionals coneixedors de la importància del treball en equip. I que el director general sàpiga treure’n el mateix rendiment. 
 

2. La Comptabilitat és una opinió, la Tresoreria és una realitat 

Aquesta afirmació és una de les claus a seguir d’aquest decàleg per ser un bon financer. I és que, la comptabilitat és una opinió perquè dins de la legalitat comptable hi ha diversos criteris d’aplicabilitat, en canvi la tresoreria és “com la prova del cotó” mai enganya, és a dir, és els diners que té l’empresa en cada moment. 

3. L’horitzó temporal és bàsic per determinar els objectius de l’empresa 

A curt termini el més important per a l’empresa és que tingui liquiditat (diner en efectiu) Una empresa a curt termini pot tenir pèrdues, però si té diner en efectiu podrà subsistir temporalment. En la crisi financera del 2008 ja es va demostrar que aquelles empreses que tenien molts actius immobiliaris per vendre, però no tenien liquiditat, que amb els maons no es van poder ni pagar els deutes a entitats financeres, ni als proveïdors, ni les nòmines als seus empleats, etc. 

A mitjà termini el més important per a l’empresa és tenir beneficis, sense aquests l’ empresa tendirà a desaparèixer. 

A llarg termini el més important per a l’empresa és maximitzar el VALOR per a l’accionista. 

4. Les inversions s’han de finançar amb instruments que tinguin el mateix període d’amortització 

Inversions a llarg termini mai s’han de finançar amb instruments a curt termini. No aplicar aquesta regla ha estat la defunció de milers d’empreses que finançaven necessitats de circulant permanents amb pòlisses de crèdit a curt termini. Quan es va produir la crisi financera a partir del 2008 i les entitats financeres no van renovar pòlisses de crèdit va ser el final de milers d’empreses. Això va ser una molt mala praxi de la utilització de les pòlisses de crèdit per part de les empreses. 

5. Al cap d’un any de realitzar-se una inversió s’han de revisar els seus fluxos de caixa reals en comparació amb els estimats 

Per poder comprovar si les hipòtesis inicials triades a l’inici han estat encertades o no. Aquesta anàlisi anomenada “Anàlisi Post-Mortem” costa molt que les empreses ho facin, perquè en general els responsables del projecte inicial són reacis a revisar-lo per por que aflorin els seus errors,  

Això és un cras error ja que la millor forma d’aprendre és el “Trial and Error”, és a dir, anar aplicant els coneixements adquirits en comparar l’estimació amb la realitat en els futurs nous projectes. 

6. La bondat de la marxa d’una empresa es mesura pel resultat després d’impostos, no només per l’EBITDA 

La inversió en actius, la seva amortització i per tant el cost del corresponent finançament també compten. No oblidi que els impostos es paguen. I precisament del resultat net, l’empresa decidirà quina part destina a retribuir l’accionista en forma de dividend i quina part destina a reserves (benefici no distribuït). 

7. Cal tenir un pla de negoci realista i emprenyar-nos en què es compleixi 

L’eina bàsica és el pressupost anual (lògicament detallat per mesos i trimestres). Però si el pressupost anual és molt important també ho és el seu seguiment al llarg de l’exercici econòmic a través de les revisions del pressupost que l’ideal és que fossin en cada trimestre (els anomenats quarterly forecast), tot i ser conscients que la probabilitat d’encertar el resultat previst tendeixi a zero. 

8. La importància de la implantació d’un sistema de control exhaustiu de costos 

Si una empresa no sap el que li costa el bé o servei que ven, Com pot fixar el preu de venda del bé o/servei d’una forma correcta? Malauradament, moltes empreses han fixat el preu de venda (per poder en teoria competir al mercat) per sota dels seus costos variables i en aquest cas es produeix una “paradoxa empresarial” i és que l’empresa com més ven més perd, amb la qual cosa accelera la seva desaparició del mercat. 

9. La mentida financera té les potes molt curtes 

És molt important que les empreses no s’autoenganyin. Moltes vegades si una empresa té beneficis segons el compte de resultats, però no té liquiditat, ha de comprovar entre altres coses, que no tingui actius sobrevalorats que no estan degudament reflectits en el seu balanç i per tant són la causa de l’ esmentat problema. 

10. Fins que no es cobren les vendes no es poden considerar com a tals 

I, per tancar aquest decàleg per ser un bon financer és imprescindible que davant el pitjor escenari possible en què l’empresa realitzi una venda, amb la corresponent entrega de producte no la cobri. Les despeses associades incorregudes per la venda, sempre les haurà de pagar. 

Seguint les pautessin aquest decàleg per ser un bon financer podràs aconseguir que la teva empresa o negoci sigui rendible i exitós i, si vols fer un pas més enllà en la teva carrera professional no et perdis el Executive Global MBA de l’Euncet Business School, amb el qual aconseguiràs els coneixements i eines pràctiques necessàries per a una millor assignació dels recursos econòmics de forma més optimitzada al teu negoci.