Avaluació externa dels nostres màsters universitaris per al seu procés d’acreditació

D’acord amb el que ha informat els responsables de Seguiment i Acreditació del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat de la UPC el juliol de 2018, a l’Euncet hem rebut el passat dijous 14 i divendres 15 de novembre la visita externa d’avaluació per a l’acreditació dels nostres màsters universitaris. En primeres conclusions i resultats preliminars, hem superat satisfactòriament les avaluacions externes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), dels nostres títols: 

El procés d’acreditació és l’última fase del procés de verificació d’una titulació i implica la reafirmació del títol oficialment i confirma que s’han aconseguit els estàndards de qualitat de l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA). Tal com marca la llei, en el cas de màsters universitaris han de passar quatre anys perquè les titulacions que ja són oficials hagin de ser avaluades de nou per l’AQU, com a pas previ per aconseguir la renovació de l’acreditació. 

Però, què és la visita externa dins d’un procés d’acreditació?  

La visita externa al centre la fa un Comitè d’Avaluació Extern (CAE) nomenat per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (CAQ) d’AQU Catalunya.  

Generalment, el CAE està format per un president, un vocal acadèmic, un vocal estudiant, un vocal professional i un secretari. Abans de la visita externa, el president i el secretari del CAE revisen la qualitat de l’autoinforme i les evidències aportades, i elaboren l’informe de revisió d’evidències (IRAE), en què es valora la conveniència de fer una visita prèvia al centre, amb l’objectiu d’assegurar que la visita del CAE es desenvolupi en les millors condicions. Un cop el CAE ha analitzat la documentació aportada, valora el compliment dels estàndards d’acreditació dels títols i es fa la visita externa al centre per conèixer in situ el desenvolupament de les titulacions que s’han d’acreditar.  

I com funciona l’avaluació externa?  

Per a la visita dels avaluadors (CAE), l’Euncet (d’acord al programa informat per AQU a través d’UPC) va programar diverses reunions amb les diferents audiències: equip directiu, estudiants, graduats, professors, ocupadors i la Comissió d’Avaluació Interna (CAI), que està composta per les 2 direccions acadèmiques dels màsters i els diferents responsables de cada àrea (gestió acadèmica,  qualitat, serveis a l’estudiantat, secretària acadèmica i representants dels estudiants vinculades amb els 2 programes). L’objectiu de les reunions va ser poder contrastar els diferents apartats de l’autoinforme que va ser lliurat a l’AQU el mes de juny i aprofundir-hi. Per tant, en un termini màxim de sis setmanes després de la visita, el CAE ens remetrà a través de la UPC l’informe previ d’avaluació externa (IPAE), on s’inclou rúbriques per als dos títols avaluats, a partir de les quals s’establirà el resultat de la seva acreditació. El centre té vint dies per presentar al·legacions a l’IPAE, i el CAE té vint dies més per considerar-les i emetre l’informe d’avaluació externa (IAE), que és l’informe final de la visita externa i recull bones pràctiques i propostes de millora, amb l’objectiu de servir com a instrument per a la millora contínua. AQU Catalunya certificarà les titulacions acreditades i reconeixerà la superació del procés amb un segell de qualitat. 

Articles semblants